digitalni-budik-jvd-system-sb1819-5-4zy

Digitálny budík JVD system SB1819.5