digitalni-budik-jvd-sb601-1-pli

Digitálny budík JVD SB601.1