ruckovy-budik-s-mechanickym-zvonenim-srp2215-2-6p6

Ručičkový budík s mechanickým zvonením SRP2215