ruckovy-budik-s-mechanickym-zvonenim-srp2215-1-fga

Ručičkový budík s mechanickým zvonením SRP2215