ruckovy-budik-s-mechanickym-zvonenim-srp2107-3-2ab

Ručičkový budík s mechanickým zvonením SRP2107.3