ruckovy-budik-s-mechanickym-zvonenim-srp2107-2-kyp

Ručičkový budík s mechanickým zvonením SRP2107.2