ruckovy-budik-s-mechanickym-zvonenim-srp2107-1-vtg

Ručičkový budík s mechanickým zvonením SRP2107.1