analogovy-budik-jvd-quartz-sr220-1-nag

Analógový budík JVD qaurtz SR220.1